Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 213

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 213

Đáp án

81 A 91 D 101 D 111 A
82 A 92 A 102 A 112 B
83 D 93 C 103 C 113 B
84 A 94 A 104 A 114 B
85 C 95 A 105 A 115 C
86 D 96 D 106 D 116 C
87 A 97 B 107 B 117 C
88 A 98 D 108 D 118 B
89 C 99 C 109 C 119 C
90 B 100 D 110 D 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button