Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 215

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 215

Đáp án

81 C 91 A 101 A 111 D
82 C 92 B 102 C 112 B
83 A 93 D 103 B 113 D
84 C 94 B 104 D 114 A
85 A 95 B 105 A 115 A
86 D 96 D 106 B 116 A
87 C 97 B 107 D 117 D
88 A 98 B 108 B 118 A
89 D 99 A 109 A 119 B
90 D 100 D 110 B 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button