Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 221

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 221

Đáp án

81 B 91 C 101 D 111 A
82 A 92 A 102 C 112 B
83 A 93 A 103 B 113 A
84 B 94 D 104 C 114 A
85 C 95 D 105 D 115 D
86 B 96 A 106 A 116 C
87 C 97 A 107 A 117 B
88 A 98 C 108 C 118 B
89 B 99 B 109 A 119 C
90 C 100 C 110 B 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button