Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 TP Đà Nẵng

Đề thi:

Câu 41: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 TP Đà Nẵng

A. Cu.    B. Ag.    C. Al.    D. Fe.

Câu 45: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(metyl metacrylat).    B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephtalat).    D. Poliacrilonitrin.

Câu 48: Phenol không có tính chất nào sau đây?

A. Tạo kết tủa trắng khi tác dụng với nước brom.

B. Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.

C. Tác dụng với dung dịch natri hiđroxit.

D. Tan ít trong nước lạnh.

Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo rắn chứa chủ yếu các gốc axit béo no.

B. Chất béo còn gọi là triglixerit hay triaxylglixerol.

C. Xà phòng hóa chất béo là phản ứng thuận nghịch.

D. Dầu mỡ để lâu thường có mùi khó chịu.

Câu 56: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A.    Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7.

B.    Polipropilen, polibutađien, nilon-7.

C.    Polipropilen, tinh bột, poli(metyl metacrylat).

D.    Tơ visco, poli(metyl metacrylat), polibutađien.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Anilin tham gia phản ứng thế với brom khó hơn benzen.

B. Metylamin làm hồng dung dịch phenolphtalein.

C. Amin thơm là chất lỏng hoặc rắn và dễ bị oxi hóa.

D. Nhiệt độ sôi của amin tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.

Câu 76: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai este (phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1,4M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a mol ancol Y duy nhất và 39,86 gam hỗn hợp Z gồm 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol Y cần vừa đủ 3,5a mol O2, thu được 11,88 gam CO2 và 6,48 gam H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là

A. 46,06%.    B. 34,12%.    C. 49,47%.    D. 30,71%.
Đáp án tham khảo:

41 B 51 D 61 A 71 B
42 C 52 C 62 D 72 A
43 D 53 B 63 B 73 D
44 A 54 D 64 D 74 A
45 C 55 B 65 C 75 D
46 A 56 B 66 D 76 C
47 D 57 A 67 C 77 A
48 B 58 C 68 A 78 B
49 C 59 A 69 D 79 B
50 C 60 A 70 C 80 B

Xem thêm đề thi thử khác:

* Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường ĐH Ngoại Thương

Đề Toán thi thử THPT trường ĐH Hồng Đức năm 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button