Đề thi thử vào 10

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây (mã đề 416)

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018

  • 1. Đáp án mã đề 416
  • 2. Đề thi

MỚI NHẤT: Đáp án tổ hợp vào 10 Nghệ An 2019

Đáp án mã đề 416

1 B 11 A 21 B 31 D 41 D
2 D 12 A 22 D 32 B 42 B
3 D 13 D 23 C 33 A 43 D
4 D 14 C 24 A 34 B 44 D
5 D 15 B 25 A 35 D 45 C
6 C 16 B 26 C 36 A 46 C
7 D 17 C 27 D 37 C 47 D
8 D 18 D 28 C 38 B 48 D
9 C 19 B 29 C 39 B 49 A
10 B 20 B 30 B 40 B 50 D

Đã có Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 xem ngay

Đề thi


Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-to hop-vao-lop-10-nghe-an-2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button