Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 101 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


 

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 101 – THPT Quốc Gia 2018

1 D 11 D 21 A 31 D 41 C
2 D 12 C 22 A 32 B 42 A
3 A 13 A 23 D 33 A 43 D
4 A 14 B 24 A 34 B 44 C
5 B 15 B 25 A 35 A 45 B
6 C 16 C 26 A 36 C 46 B
7 D 17 A 27 D 37 B 47 A
8 B 18 D 28 A 38 B 48 B
9 D 19 A 29 B 39 C 49 A
10 C 20 D 30 C 40 D 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button