Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 102 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


 

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 102 – THPT Quốc Gia 2018

1 B 11 C 21 B 31 B 41 D
2 A 12 B 22 C 32 B 42 D
3 A 13 C 23 D 33 B 43 C
4 B 14 B 24 D 34 B 44 B
5 D 15 C 25 A 35 C 45 C
6 A 16 A 26 A 36 A 46 B
7 A 17 C 27 A 37 D 47 B
8 A 18 B 28 C 38 A 48 C
9 A 19 A 29 A 39 D 49 B
10 B 20 A 30 C 40 B 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button