Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 107 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:

 

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 107 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo:

1 C 11 D 21 C 31 C 41 A
2 B 12 A 22 A 32 B 42 A
3 D 13 B 23 C 33 C 43
4 D 14 A 24 C 34 B 44 C
5 B 15 A 25 A 35 A 45 B
6 A 16 B 26 D 36 A 46 B
7 B 17 D 27 B 37 D 47 A
8 D 18 C 28 D 38 D 48 D
9 C 19 C 29 A 39 A 49 A
10 C 20 D 30 D 40 B 50 B

 

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 107 – THPT Quốc Gia 2018

 

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 107 – THPT Quốc Gia 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button