Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 415

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 415

Đáp án

1 A 11 D 21 D 31 A 41 D
2 C 12 A 22 A 32 A 42 C
3 B 13 C 23 A 33 A 43 C
4 A 14 B 24 A 34 A 44 C
5 D 15 A 25 D 35 D 45 D
6 B 16 B 26 D 36 C 46 A
7 C 17 C 27 C 37 C 47 A
8 D 18 D 28 A 38 D 48 C
9 A 19 D 29 C 39 C 49 D
10 B 20 A 30 C 40 C 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button