Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 419

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 419

Đáp án

1 D 11 D 21 D 31 C 41 D
2 A 12 A 22 C 32 B 42 D
3 B 13 C 23 D 33 A 43 A
4 B 14 C 24 C 34 D 44 C
5 C 15 D 25 A 35 B 45 D
6 C 16 B 26 C 36 B 46 A
7 A 17 B 27 D 37 D 47 B
8 B 18 D 28 C 38 D 48 B
9 C 19 A 29 B 39 A 49 A
10 A 20 B 30 C 40 A 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button