Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 424

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Anh mã đề 424

Đáp án

1 D 11 A 21 B 31 A 41 C
2 B 12 C 22 D 32 D 42 A
3 D 13 C 23 B 33 B 43 C
4 B 14 A 24 C 34 B 44 A
5 A 15 D 25 B 35 C 45 D
6 A 16 A 26 B 36 D 46 D
7 C 17 C 27 A 37 C 47 C
8 C 18 A 28 C 38 B 48 D
9 A 19 C 29 D 39 A 49 D
10 B 20 A 30 B 40 A 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button