Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 202

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 202

Đáp án

81 C 91 D 101 D 111 B
82 B 92 B 102 C 112 A
83 D 93 C 103 A 113 B
84 C 94 B 104 B 114 D
85 C 95 D 105 B 115 B
86 D 96 C 106 D 116 C
87 A 97 B 107 C 117 A
88 D 98 A 108 C 118 D
89 D 99 A 109 A 119 A
90 D 100 B 110 A 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button