Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 206

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 206

Đáp án

81 B 91 A 101 C 111 C
82 D 92 D 102 A 112 D
83 D 93 D 103 D 113 D
84 B 94 A 104 C 114 C
85 B 95 B 105 C 115 C
86 D 96 D 106 C 116 B
87 D 97 A 107 C 117 D
88 C 98 B 108 B 118 B
89 D 99 C 109 C 119 D
90 B 100 B 110 B 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button