Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 211

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 211

Đáp án

81 B 91 D 101 C 111 D
82 C 92 D 102 A 112 D
83 B 93 B 103 A 113 C
84 A 94 B 104 B 114 A
85 D 95 C 105 D 115 C
86 C 96 A 106 D 116 A
87 D 97 D 107 C 117 D
88 A 98 C 108 A 118 A
89 C 99 D 109 C 119 D
90 C 100 D 110 D 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button