Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 216

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 216

Đáp án

81 B 91 A 101 C 111 D
82 A 92 B 102 A 112 B
83 C 93 D 103 D 113 A
84 B 94 C 104 A 114 B
85 B 95 B 105 B 115 A
86 C 96 C 106 C 116 A
87 A 97 D 107 C 117 D
88 B 98 A 108 C 118 D
89 D 99 A 109 D 119 A
90 C 100 D 110 D 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button