Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 218

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 218

Đáp án

81 C 91 D 101 A 111 C
82 A 92 B 102 B 112 C
83 D 93 A 103 A 113 C
84 C 94 A 104 D 114 C
85 B 95 B 105 C 115 D
86 C 96 B 106 D 116 A
87 D 97 A 107 D 117 D
88 D 98 B 108 B 118 A
89 A 99 D 109 C 119 B
90 C 100 C 110 B 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button