Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 224

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh mã đề 224

Đáp án

81 C 91 D 101 D 111 B
82 D 92 B 102 D 112 D
83 C 93 A 103 D 113 B
84 D 94 D 104 A 114 A
85 A 95 B 105 A 115 C
86 D 96 B 106 D 116 A
87 C 97 A 107 B 117 D
88 B 98 B 108 B 118 D
89 C 99 D 109 B 119 A
90 B 100 A 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button