Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 204 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 204 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 D 91 A 101 C 111 A
82 D 92 B 102 C 112 C
83 B 93 D 103 D 113 A
84 C 94 B 104 B 114 C
85 A 95 C 105 C 115 B
86 D 96 A 106 B 116 A
87 B 97 D 107 C 117 A
88 A 98 A 108 C 118 B
89 A 99 B 109 B 119 A
90 C 100 D 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button