Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 210 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 210 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 D 91 B 101 C 111 A
82 C 92 A 102 C 112 B
83 C 93 A 103 C 113 B
84 C 94 B 104 A 114 D
85 A 95 D 105 C 115 B
86 B 96 C 106 A 116 B
87 D 97 D 107 D 117 D
88 C 98 C 108 A 118 D
89 B 99 B 109 A 119 B
90 A 100 B 110 D 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button