Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 220 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 220 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 A 91 D 101 B 111 A
82 B 92 A 102 D 112 A
83 B 93 C 103 C 113 C
84 D 94 B 104 C 114 B
85 A 95 B 105 A 115 C
86 D 96 A 106 C 116 C
87 B 97 C 107 C 117 B
88 C 98 A 108 D 118 C
89 D 99 A 109 B 119 A
90 B 100 C 110 D 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button