Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 223 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 223 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. A

51. A

61. D

71. B

42. C

52. A

62. C

72. A

43. D

53. D

63. C

73. D

44. B

54. C

64. D

74. D

45. B

55. D

65. B

75. A

46. C

56. D

66. C

76. B

47. A

57. B

67. B

77. D

48. B

58. A

68. C

78. A

49. A

59. B

69. A

79. B

50. D

60. D

70. C

80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button