Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 223 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 223 môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 C 91 D 101 B 111 D
82 C 92 B 102 A 112 B
83 A 93 D 103 A 113 A
84 C 94 A 104 B 114 D
85 B 95 D 105 D 115 C
86 D 96 A 106 A 116 D
87 B 97 B 107 C 117 B
88 C 98 B 108 D 118 D
89 C 99 D 109 A 119 C
90 D 100 A 110 D 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button