Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Anh mã đề 423 THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án môn Anh mã đề 423 THPT quốc gia 2017

Đáp án

1 B 11 C 21 A 31 D 41 A
2 D 12 B 22 C 32 D 42 B
3 C 13 C 23 C 33 A 43 D
4 B 14 B 24 C 34 C 44 A
5 C 15 D 25 D 35 B 45 A
6 B 16 B 26 D 36 D 46 C
7 C 17 C 27 D 37 A 47 A
8 B 18 C 28 D 38 A 48 A
9 D 19 D 29 B 39 D 49 B
10 A 20 A 30 C 40 A 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button