Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Hóa mã đề 217 THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án môn Hóa mã đề 217 THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. C 51. A  61. D 71. C
42. A 52. C 62. B 72. B
43. C 53. C 63. D 73. A
44. B 54. A 64. C 74. D
45. C 55. C 65. A 75. B
46. A 56. D 66. D 76. D
47. A 57. A 67. D 77. D
48. B 58. D 68. A 78. B
49. B 59. C 69. D 79. A
50. B 60. C 70. C 80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button