Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Hóa mã đề 222 THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án môn Hóa mã đề 222 THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. C

51. B

61. C

71. B

42. A

52. D

62. A

72. D

43. B

53. C

63. C

73. D

44. D

54. A

64. A

74. D

45. C

55. A

65. B

75. B

46. B

56. C

66. C

76. D

47. A

57. A

67. D

77. A

48. C

58. B

68. A

78. A

49. C

59. A

69. B

79. D

50. B

60. C

70. B

80. A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button