Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Sinh mã đề 205 THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án môn Sinh mã đề 205 THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 D 91 D 101 D 111 B
82 C 92 A 102 D 112 D
83 C 93 C 103 B 113 C
84 D 94 B 104 A 114 D
85 A 95 C 105 B 115 B
86 D 96 C 106 B 116 C
87 B 97 A 107 D 117 A
88 C 98 D 108 A 118 D
89 A 99 B 109 A 119 C
90 D 100 A 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button