Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Sinh mã đề 209 THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án môn Sinh mã đề 209 THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 D 91 A 101 D 111 D
82 C 92 A 102 D 112 B
83 B 93 B 103 C 113 C
84 C 94 B 104 A 114 D
85 B 95 A 105 C 115 C
86 C 96 A 106 A 116 C
87 B 97 C 107 D 117 D
88 B 98 A 108 B 118 B
89 C 99 A 109 D 119 B
90 D 100 B 110 D 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button