Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Sinh mã đề 212 THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án môn Sinh mã đề 212 THPT quốc gia 2017

Đáp án

81 D 91 D 101 C 111 D
82 B 92 C 102 D 112 A
83 A 93 D 103 A 113 C
84 B 94 D 104 C 114 A
85 A 95 D 105 A 115 D
86 B 96 C 106 D 116 D
87 D 97 C 107 C 117 A
88 B 98 B 108 A 118 D
89 B 99 B 109 A 119 A
90 C 100 C 110 A 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button