Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa – Chuyên Lê Hồng Phong

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 của trường Lê Hồng Phong vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thitốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa – Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi thử

Câu 41. Hiđroxit nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Mg(OH)₂.

B. NaOH.

C. Al(OH)₃.

D. Fe(OH)₂

Câu 42. Nhiệt phân CaCO₃ thu được sản phẩm khí là

A. O₃.

B. CO₂.

C. CO.

D. O₂.

Câu 43. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO₄?

A. Metan.

B. Isopren.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Câu 44. Thủy phân hoàn toàn các peptit thu được các hợp chất

A. monosaccarit.

B. muối và ancol.

C. α-amino axit.

D. β-aminoaxit.

Câu 45. Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. CH₃COOH.

B. C₂H5OH.

C. NH₄Cl.

D. NaOH.

Câu 46. Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là

A. Fe²⁺, Cu²⁺, Mg²⁺.

B. Mg²⁺, Fe²⁺, Cu²⁺

C. Cu²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺.

D. Mg²⁺, Cu²⁺, Fe²⁺

Câu 47. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Cao su buna.

D. Poli (vinyl clorua).

Câu 48. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Al.

B. Ca.

C. Na.

D. Mg.

Câu 49. X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

A. Al.

B. Ag.

C. Cu.

D. Fe.

Câu 50. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.

B. Zn.

C. Cu.

D. Fe.

Câu 51. Saphia là một loại ngọc quý trong tự nhiên có thành phần chính là Al2O₃ lẫn các tạp chất là :

A. Fe²⁺, Fe³⁺ và Mg²⁺.

B. Cr²⁺, Cr³⁺ và Ti⁴⁺.

C. Fe²⁺, Fe³⁺ và Ti⁴⁺.

D. Fe²⁺, Fe³⁺ và Cr³⁺.

Câu 52. Glucozơ không tác dụng hóa học với hóa chất nào sau đây?

A. Cu(OH)₂ trong dung dịch NaOH.

B. Br₂ trong nước.

C. AgNO₃ trong dung dịch NH₃.

D. Na kim loại.

Câu 53. Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm khí H₂S. Cho mẫu khí đó qua dung dịch Pb(CH₃COO)₂ thấy xuất hiện kết tủa màu

A. đen.

B. xanh.

C. vàng.

D. trắng.

Câu 54. Công thức của oxit sắt từ là

A. Fe(OH)₃.

B. Fe₃O₄.

C. Fe₂O₃.

D. FeO.

Câu 55. Etyl axetat có công thức hóa học là

A. CH₂=CHCOOCH₃.

B. CH₃COOC₂H5.

C. CH₃COOCH₃.

D. C₂H5COOCH₃

Xem thêm:đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó.

Câu 56. Thành phần chính của quặng pirit là

A. FeS₂.

B. Fe₂O₃.

C. FeCO₃.

D. Fe₃O₄.

Câu 57. Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glyxerol và muối có công thức

A. C₁₇H₃₅COONa.

B. C₁₇H₃₃COONa.

C. C₁₅H₃₁COONa.

D. C₁₇H₃₁COONa.

Câu 58. Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol (C₆H₅OH), hiện tượng quan sát được là

A. hỗn hợp tách thành hai lớp.

B. có khí thoát ra.

C. xuất hiện kết tủa màu xanh.

D. xuất hiện kết tủa màu trắng.

Câu 59. Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là

A. tính bazơ.

B. tính axit.

C. tính oxi hóa

D. tính khử.

Câu 60. Hợp chất Al(OH)₃ tan được trong dung dịch

A. KCI.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. KNO₃.

Câu 61. Sử dụng quỳ tím có thể phân biệt trực tiếp được dãy các dung dịch nào sau đây?

A. alanin, đimetylamin, lysin.

B. anilin, glyxin, axit glutamic.

C. etylamin, anilin, axit glutamic.

D. đimetylamin, glyxin, alanin.

Câu 62. Trung hòa dung dịch chứa 7,08 gam amin X no, đơn chức mạch hở cần dùng 120 ml dung dịch H₂SO₄ 0,5M. Sở công thức cấu tạo của X là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 63. Cho m gam hỗn hợp Al và Al₂O₃ tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 0,3 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H₂ (đktc). Giá trị của m là

A. 9,7.

B. 12,9.

C. 11,7.

D. 8,1.

Câu 64. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO₄, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 1,6 gam. Khối lượng Cu thu được là

A. 1,6 gam.

B. 16,0 gam.

C. 6,4 gam.

D. 12,8 gam.

Câu 65. Dãy các polime nào sau đây đều là polime tạo nên từ phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua) và tơ xenlulozơ axetat.

B. Poli(vinyl clorua) và poli(metyl metacrylat).

C. Polietilen và pol(etylen-terephtalat).

D. Polistiren và poli(hexametylen-ađipamit).

Câu 66. Cho sơ đồ sau:

(a) Glucozơ + H₂ → X.

(b) Glucozơ + AgNO₃ + NH₃ + H₂O → Y + Ag + NH₄NO₃.

Các chất X và Y tương ứng là

A. Sobitol và axit gluconic.

B. Etanol và amoni gluconat.

C. Etanol và axit gluconic.

D. Sobitol và amoni gluconat.

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp giấy, phèn chua được sử dụng làm chất chống thấm.

B. Hàm lượng sắt trong gang nhiều hơn hàm lượng sắt trong thép.

C. Các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa.

D. Hợp kim Li-Al nhẹ và được sử dụng nhiều trong công nghiệp hàng không.

Câu 68. Cho a mol Fe tác dụng với a mol khí Cl₂, thu được chất rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Chất nào sau đây không tác dụng với Y?

A. AgNO₃.

B. HNO₃.

C. Cu.

D. NaOH.

Câu 69. Cho vào ống nghiệm vài viên canxi cacbua. Rót nhanh khoảng 1 ml nước vào ống nghiệm và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí. Gần như ngay lập tức xuất hiện khí X. Khí X là

A. Axetilen.

B. Etilen.

C. Metan.

D. Etan.

Câu 70. Lên men 200 gam glucozơ (với hiệu suất đạt 90%), thu được etanol và khí CO₂. Hấp thụ hết khí CO₂ bởi nước vôi trong dư thu được kết tủa có khối lượng là

A. 180.

B. 200.

C. 100.

D. 225.

Câu 71. Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng ăn mòn kim loại thuộc loại phản ứng oxi hóa-khử.

(b) Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch NaCl, tại anot xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-.

(c) Cho phèn chua đến dư vào dung dịch Ba(OH)₂ thu được kết tủa gồm hai chất.

(d) Ở nhiệt độ thường, Fe tan trong dung dịch H₂SO₄ đặc.

(e) Trong phản ứng nhiệt nhôm, mảnh Mg đóng vai trò là chất khơi mào cho phản ứng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 72. Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit cần dùng 0,1 mol H₂ (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y gồm các triglixerit. Thủy phân hoàn toàn Y trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và a gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 3,725 mol O₂, thu được H₂O và 2,65 mol CO₂. Giá trị của a là

A. 40,84.

B. 42,16.

C. 44,20.

D. 43,10.

Câu 73. Hỗn hợp X gồm hai este mạch hở đều có công thức phân tử C₄H6O₂. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và m gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Tỉ lệ mol của hai este trong X là

A. 4 : 7.

B. 4 : 9.

C. 2 : 5.

D. 3 : 7.

Câu 74. Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO, H₂ và CO₂. Cho 1 mol X qua CuO dư, nung nóng thì khối lượng chất rắn giảm 14,4 gam và thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40.

B. 35.

C. 50.

D. 45.

Câu 75. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, phenylamoni clorua là chất rắn và tan tốt trong nước.

(b) Hiđro hóa hoàn toàn các chất béo lỏng (xúc tác Ni, t°), thu được các chất béo rắn.

(c) Dung dịch các amin đều đổi màu quỳ tím sang xanh.

(d) Trong phản ứng lưu hóa cao su, các nguyên tử lưu huỳnh phá vỡ các liên kết C=C.

(e) Vinyl axetat và metyl acrylat là đồng phân cấu tạo của nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Tham khảo thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên KHTN có đáp án

Câu 76. Hòa tan vừa hết m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe₂O₃ trong 500 ml dung dịch H₂SO₄ 1M, thu được dung dịch Y. Cho tiếp 6 gam gam bột Mg vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6 gam chất rắn Z gồm hai kim loại. Giá trị của m là

A. 24.

B. 28.

C. 32.

D. 20.

Câu 77. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C₇H₁₀O₄. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (\(MZ ). Y tác dụng với Cu(OH)₂ ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất Z có phản ứng tráng gương.

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.

(c) Chất T làm mất màu nước brom.

(d) Chất Y là propan-1,2-điol.

(e) Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen.

Số phát biểu đúng là :

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 78. Chất X (\(C_nH_{₂n-2}O_5N_4\), tetrapeptit mạch hở); chất Y (\(C_mH_{2m+4}O₄N₂\), các gốc hiđrocacbon được liên kết với nhau bằng các liên kết -COONH₃-). Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp E gồm X và Y cần dùng vừa đủ 260 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, thu được etylamin và 24,17 gam hỗn hợp T một muối của amino axit và một muối của axit cacboxylic đơn chức. Thành phần % theo khối lượng của X trong E là

A. 32,48%.

B. 63,06%.

C. 36,94%.

D. 67,52%

Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba đieste no mạch hở X, Y, Z (\(MX ). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 1 mol O₂, thu được 1,8 mol hỗn hợp CO₂ và H₂O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được ancol T hai chức và 30 gam hỗn hợp F gồm hai muối cacboxylat có cùng số mol. Thành phần % theo khối lượng của hiđro trong chất Z là

A. 8,05%.

B. 6,85%.

C. 7,50%.

D. 6,06%.

Câu 80. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:

Bước 1: Thêm 4 ml ancol isoamylic và 4 ml axit axetic kết tinh và khoảng 2 ml H₂SO₄ đặc vào ống nghiệm khô. Lắc đều.

Bước 2: Đưa ống nghiệm vào nồi nước sôi từ 10-15 phút. Sau đó lấy ra và làm lạnh.

Bước 3: Cho vào hỗn hợp trong ống nghiệm vào một ống nghiệm lớn hơn chứa 10 ml nước lạnh.

Cho các phát biểu sau:

(a) Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa.

(b) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp.

(c) Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa.

(d) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín.

(e) H₂SO₄ đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 C 42 B 43 A 44 C 45 B
46 B 47 A 48 C 49 A 50 C
51 C 52 D 53 A 54 B 55 B
56 A 57 C 58 D 59 D 60 B
61 C 62 D 63 B 64 D 65 B
66 D 67 B 68 C 69 A 70 B
71 A 72 D 73 B 74 D 75 D
76 B 77 A 78 C 79 B 80 D

Trên đây là đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóacó đáp án kèm theo, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button