Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 302 liên trường Nghệ An

Tham khảo ngay đề thi thử môn Sử 2021 của liên trường THPT Nghệ An mã 302 theo chuẩn cấu trúc đề thi của BD&ĐT bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 302 liên trường Nghệ An

Câu 1:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 302 liên trường Nghệ An

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 302 liên trường Nghệ An

Sự phát triển lực lượng chính trị của cách mạng Đông Dương trong thời kì 1939-1945 có đặc điểm là

A. từ thành thị phát triển về nông thôn.

B. từ miền núi phát triển xuống miền xuôi.

C. từ nông thôn tiến về các thành thị.

D. từ miền xuôi phát triển lên miền ngược.

Câu 2: Âm mưu chiến lược của Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954) của thực dân Pháp là gì?

A. Khẳng định sức mạnh quân sự của Mĩ.

B. Biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

C. Giúp Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh.

D. Nắm quyền trực tiếp điều khiển chiến tranh Đông Dương.

Câu 3: Vì sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam ?

A. Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ lí luận cách mạng.

B. Giai cấp công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác – Lênin chưa được truyền bá rộng rãi vào Việt Nam.

C. Pháp tăng cường đàn áp phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh của công nhân.

D. Nguyễn Ái Quốc thực hiện theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp triển khai của Mĩ trong quá trình thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

A. Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh khỏi chiến trường miền Nam.

B. Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng xung kích trong các cuộc hành quân xâm lược Lào, Campuchia.

C. Ồ ạt đưa quân Mĩ và đồng minh vào miền Nam Việt Nam.

D. Thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa  hoãn với Liên Xô để hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Câu 5: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) xác định lãnh đạo cách mạng Việt Nam là giai cấp

A. Tiểu tư sản trí thức.

B. Tư sản dân tộc.

C. Nông dân.

D. Công nhân.

Câu 6: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”của Mĩ được bắt đầu từ năm 1961 đến năm 1965 là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng

A. quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ.

C. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D. quân Mĩ, đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 7: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, Nhật Bản đang nỗ lực vươn lên trở thành siêu cường về

A. khoa học – kĩ thuật.

B. chính trị.

C. khoa học vũ trụ.

D. quân sự.

Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo .

B. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

C. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

D. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản trên vũ đài lịch sử.
Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 301 liên trường Nghệ An

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử mã 302 liên trường Nghệ An

Cùng đối chiếu lại bài làm của mình với phần đáp án bên dưới đây các em nhé:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 A 21 D 31 D
2 D 12 A 22 C 32 A
3 B 13 A 23 C 33 B
4 C 14 C 24 D 34 C
5 D 15 D 25 C 35 C
6 B 16 D 26 C 36 B
7 B 17 D 27 C 37 C
8 A 18 B 28 A 38 C
9 D 19 C 29 D 39 A
10 A 20 A 30 B 40 B

Trên đây là toàn bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 và đáp án môn Sử của liên trường THPT Nghệ An. Đừng quên xem thêm rất nhiều đề thi của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tớ

THPT Đồng Hới
Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button