Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2021 lần 3 – Đồng Đậu (có đáp án)

Xem ngay mẫu đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh năm học 2020 – 2021 môn Sinh lần 3 trường Đồng Đậu dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2021 này:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2021 lần 3 – Đồng Đậu (có đáp án)

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 – Đồng Đậu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 3, NĂM HỌC 2020 – 2021

BÀI THI KHTN – MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút.

Mã đề thi 201

Câu 81: Dạng đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hiđrô?

A. Mất 2 cặp A – T.

B. Thêm 1 cặp G – X.

C. Thêm 1 cặp A – T.

D. Mất 1 cặp A – T.

Câu 82: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục mà không có ở tế bào xôma.

B. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ mang các gen quy định giới tính.

C. Các gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính Y được di truyền 100% cho giới XY

D. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X chỉ truyền cho giới XX.

Câu 83: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,2 AA: 0,8Aa. Theo lí thuyết, tần số alen A củ quần thể này là

A. 0,4

B. 0,8

C. 0,2

D. 0,6

Câu 84: Khi nói về hệ tuần hoàn ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

B. Trong hệ động mạch, càng xa tim huyết áp càng tăng và tốc độ máu chảy càng nhanh.

C. Huyết áp đạt cực đại lúc tim co, đạt cực tiểu lúc tim dãn.

D. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

Câu 85: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho noãn của cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.

B. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.

C. 100% cây lá đốm.

D. 100% cây lá xanh.

Câu 86: Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Đột biến.

C. Di – nhập gen.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 87: Ở sinh vật nhân thực, phân tử tARN vận chuyển axit amin mêtiônin (axit amin mở đầu) có bộ ba đối mã là

A. 5’UAX3’

B. 3’UAX5’

C. 3’AUG5’

D. 5’AUG3’

Câu 88: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào sau đây không xả ra khi môi trường có lactôzơ?

A. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành.

B. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức ch

C. Enzim ARN pôlimeza liên kết với vùng khởi động.

D. Gen điều hòa quy định tổng hợp prôtêin ức chế.

Câu 89: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai khi nói về quá trình hình thành loài mới?

(1) Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất.

(2) Cách lí địa lí trong một thời gian dài luôn dẫn đến hình thành loài mới.

(3) Cách li tập tính và cách lí sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

(4) Đa số các loài thực vật có hoa và dương xỉ đã được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

(5) Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 90: Theo lí thuyết, cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường không cho loại gia tử nào sau đây ?

A. ABDeF

B. aBDeF

C. AbDEF

D. ABDef.

Câu 91: Ở ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được một cá thể củ loài này có bộ NST gồm 10 chiếc, trong đó có một cặp gồm 4 chiếc. Cá thể này thuộc thể đột biến nào?

A. Thể ba.

B. Thể bốn.

C. Thể tứ bội.

D. Thể không.

Câu 92: Ở thực vật, dòng mạch rây vận chuyển các chất từ

A. củ, quả → thân → lá.

B. lá → thân → củ, quả.

C. thân → rễ → lá

D. rễ → thân → lá.Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh 2021 lần 3 – Đồng Đậu

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2021 lần 3 của trường Đồng Đậu:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 C 91 B 101 C 111 A
82 C 92 B 102 A 112 D
83 D 93 C 103 B 113 D
84 B 94 A 104 C 114 A
85 D 95 C 105 C 115 D
86 A 96 B 106 A 116 A
87 B 97 C 107 D 117 C
88 A 98 B 108 C 118 D
89 C 99 C 109 D 119 D
90 C 100 B 110 C 120 C

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử thpt môn sinh 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button