Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 2)

    Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 2)

Đề thi

Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nitron.

B. Bông.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ axetat.

Câu 42. Mật ong ẩn chứa một kho báu có giá trị dinh dưỡng và dược liệu quý với thành phần chứa khoảng 80% cacbohiđrat, còn lại là nước và khoáng chất. Cacbohiđrat có hàm lượng nhiều nhất (chiếm tới 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là

A. glucozơ.

B. fructozơ.

C. xenlulozơ.

D. saccarozơ.

Câu 43. Dung dịch chất nào sau trong H₂O có \(pH ?

A. Lysin.

B. Etylamin.

C. Axit glutamic.

D. Đimetylamin.

Câu 44. Nước muối sinh lí (có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng trong y học) là dung dịch có nồng độ 0,9% của muối nào sau đây?

A. NaNO₃.

B. Na₂CO₃.

C. NaCl.

D. Na₂SO₄.

Câu 45. Khi đun nóng đến 160°C, thạch cao sống mất một phần nước biến thành thạch cao nung, được dùng để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột trong y học. Thành phần hóa học của thạch cao nung là

A. CaSO₄.H₂O.

B. CaSO₄.2H₂O.

C. CaCO₃.

D. CaSO₄.

Câu 46. Kim loại có màu trắng, dẫn điện tốt nhất trong các kim loại và thường được sử dụng làm đồ trang sức là

A. nhôm.

B. magie.

C. vàng.

D. bạc.

Câu 47. Sắt tây được ứng dụng phổ biến làm bao bì thực phẩm do có độ bền cơ học cao, không thấm nước, không độc, chống ánh sáng, bảo quản hương vị thực phẩm. Sắt tây là sắt được tráng một lớp mỏng kim loại nào sau đây để bảo vệ sắt không bị ăn mòn theo phương pháp bảo vệ bề mặt?

A. Magie.

B. Natri.

C. Kali.

D. Thiếc.

Câu 48. Kim loại nào có độ cứng cao nhất trong các kim loại, thường được dùng chế tạo hợp kim không gỉ, có độ bền cơ học cao?

A. Crom.

B. Nhôm.

C. Sắt.

D. Đồng.

Câu 49. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6.

B. Tơ axetat.

C. Tơ visco.

D. Tơ tằm.

Câu 50. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. C₆H₅OH.

B. H₂NCH₂COOH.

C. CH₃COOH.

D. (CH₃)₂NH.

Câu 51. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H₂SO₄ đặc, nguội?

A. Cu.

B. Fe

C. Al

D. Cr

Câu 52. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Tinh bột.

D. Xenlulozơ.

Câu 53. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H₂?

A. Mg.

B. Al.

C. Ba.

D. Fe.

Câu 54. Chất nào sau đây làm mềm nước cứng tạm thời?

A. NaNO₃.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. Na₂SO₄.

Câu 55. Công thức hóa học của sắt từ oxit là

A. Fe(OH)₃.

B. Fe₃O₄.

C. Fe₂O₃.

D. Fe(OH)₂.

Xem thêm tài liệu thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 2020: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên KHTN

Câu 56. Công thức của tripanmitin là

A. (C₂H₅COO)₃C₃H₅.

B. (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅.

C. (HCOO)₃C₃H₅.

D. (C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅.

Câu 57. Ở trạng thái chất rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là

A. N₂.

B. CO₂.

C. H₂O.

D. O₂.

Câu 58.

Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Al?

A. HCl.

B. NaOH.

C. Mg(NO₃)₂.

D. FeSO₄.

Câu 59. Axetilen khi cháy tỏa nhiệt mạnh, tạo ngọn lửa sáng có thể đạt đến nhiệt độ 3000°C, được dùng trong đèn xì oxi – axetilen. Số liên kết π trong một phân tử axetilen là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 60. Phương pháp chung để điều chế kim loại nhóm IA và IIA trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.

B. điện phân nóng chảy.

C. nhiệt luyện.

D. thủy luyện.

Câu 61. Cho 2,3 gam Na phản ứng hoàn toàn với 97,8 gam nước thu được dung dịch NaOH. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH đó là

A. 3,9%.

B. 5,6%.

C. 2,3%.

D. 4,0%.

Câu 62. Nung 21,4 gam Fe(OH)₃ ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

A. 8.

B. 14.

C. 12.

D. 16.

Câu 63. Cho 1 ml dung dịch AgNO₃ 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH₃ 1M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch chất X, đun nóng nhẹ hỗn hợp ở khoảng 60 – 70°C trong vài phút, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. Chất X là

A. glixerol.

B. axit axetic.

C. ancol etylic.

D. Anđehit fomic.

Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tinh bột và saccarozơ đều là cacbohiđrat.

B. Trong dung dịch, glucozơ hoà tan được Cu(OH)₂.

C. Cho xenlulozơ vào dung dịch I2 thấy xuất hiện màu xanh tím.

D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

Câu 65. Lên men 81 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn CO₂ sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)₂, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 100.

B. 37,5.

C. 75.

D. 50.

 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Lê Hồng Phong

Câu 66. Hỗn hợp X gồm 9 gam glyxin và 4,4 gam etyl axetat. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,74.

B. 16,94.

C. 11,64.

D. 19,24.

Câu 67. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic?

A. CH₂=CHCOOCH₃

B. HCOOCH=CH₂

C. CH₃COOC₃H₇

D. (CH₃COO)₂C₂H₄

Câu 68. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Cho Fe vào dung dịch H₂SO₄ loãng.

B. Cho Fe dư vào dung dịch HNO₃ loãng.

C. Cho FeO vào dung dịch HCl dư.

D. Đốt cháy Fe dư trong khí Cl₂.

Câu 69. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Câu 70: Cho các tơ sau: visco, lapsan, tằm, nitron. Số tơ tổng hợp trong nhóm này là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 71: Nung m gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi dư, thu được 5,6 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ 325 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

A. 3,0.

B. 2,4.

C. 8,2.

D. 4,0

Câu 72: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C₈H₈O₂ và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được 3,88 gam hỗn hợp ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 190.

B. 100.

C. 120.

D. 240.

Câu 73: Cho các phát biểu sau:

(1) Hỗn hợp Ba và Al₂O₃ (tỉ lệ mol 1 : 2 tương ứng) tan hết trong nước dư.

(2) Nhiệt phân hoàn toàn NaNO₃ có khí NO₂ thoát ra.

(3) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO₃ được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.

(4) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

(5) Điện phân dung dịch CuSO₄ với điện cực trơ, thu được Cu ở catot.

Số lượng nhận xét đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 74: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO₂) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H₂ và CO₂. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)₂ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,55.

B. 19,7.

C. 15,76.

D. 9,85.

Câu 75: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO₂ và 1,275 mol H₂O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br₂ trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 20,15.

B. 20,60.

C. 23,35.

D. 22,15.

Câu 76: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng.

(b) Xenlulozơ bị thủy phân khi có xúc tác axit vô cơ.

(c) Axit glutamic được dùng sản xuất thuốc hỗ trợ thần kinh.

(d) Trùng ngưng axit ε-aminocaproic, thu được policaproamit.

(e) Nước ép quả nho chín có phản ứng màu biure.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml metyl axetat.

Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H₂SO₄ 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

(a) Kết thúc bước (3), chất lỏng trong bình thứ nhất đồng nhất.

(b) Sau bước (3), ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.

(c) Kết thúc bước (2), chất lỏng trong bình thứ hai phân tách lớp.

(d) Ở bước (3), có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng cách đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 78: Cho este hai chức, mạch hở X (C₉H₁₄O₄) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (\(MZ ). Chất Y không hoà tan được Cu(OH)₂ trong môi trường kiềm. Hiđro hóa hoàn toàn chất Z thu được chất T. Cho các phát biểu sau:

(a) Axit Z có đồng phân hình học.

(b) Có 2 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.

(c) Cho a mol Y tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H₂.

(d) Khối lượng mol của axit T là 74 g/mol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mach hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; \(MX ) cần vừa đủ 0,235 mol O₂, thu được 5,376 lít khí CO₂. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na₂CO₃, CO₂ và 0,18 gam H₂O. Phân tử khối của Z là

A. 160.

B. 132.

C. 146.

D. 88.

Câu 80: Chất X (C₅H₁₄O₂N₂) là muối amoni của một α-amino axit; chất Y (C₇H₁₆O₄N4, mạch hở) là muối amoni của tripeptit. Cho m gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ gồm hai amin no là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối so với H₂ bằng 18,125 và 53,64 gam hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 45,0.

B. 46,0.

C. 44,5.  

D. 40,0.

Hết

Vậy là đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án lần 1 của trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội (lần 2) vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi hóa mọi năm và đã chuẩn nội dung mà Bộ đã đề ra sau tinh giảm chương trình năm học 2019-2020, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 B 42 B 43 C 44 C 45 A
46 D 47 D 48 A 49 A 50 C
51 A 52 B 53 D 54 B 55 B
56 B 57 B 58 C 59 A 60 B
61 D 62 D 63 D 64 C 65 C
66 B 67 B 68 D 69 D 70 B
71 A 72 A 73 A 74 D 75 D
76 B 77 A 78 C 79 C 80 A

Trên đây là đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án kèm theo, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button