Văn hóa Trung Hoa

Học bổng CSC của Đại học Thanh Hoa 2020

Mã Ngành Chuyên ngành Thạc sĩ Tiến sĩ 0 Trường Kiến trúc Ngành kiến trúc x x Công trình dân dụng x x Quy hoạch đô thị và nông thôn x x Kiến trúc cảnh quan x x Thạc sĩ kiến trúc x x (dạy bằng Trung và Anh) 3 Khoa Xây dựng Công trình dân dụng x x Kỹ thuật trắc địa và khảo sát x Kỹ thuật giao thông vận tải x Khoa học quản lý và kỹ thuật x x Quản lý dự án x (dạy bằng Trung và Anh) 4 Khoa kỹ thuật thủy lực Công trình dân dụng x x Kỹ thuật thủy lực x x (dạy bằng Trung và Anh) Khoa học quản lý và kỹ thuật x x 5 Trường môi trường Khoa học và kỹ thuật môi trường x x (dạy bằng Trung và Anh) Công trình dân dụng x x Khoa học và Công nghệ hạt nhân x x Kỹ thuật môi trường x x 12 Khoa kỹ thuật cơ khí Kỹ sư cơ khí Khoa học và Công nghệ Hàng không và Vũ Trụ 13 Khoa học chính xác Kỹ thuật quang x x (dạy bằng Trung và Anh) Khoa học và Công nghệ x x 14 Năng lượng và kỹ thuật điện Kỹ thuật điện và kỹ thuật vật lý điện x x Kỹ thuật điện x 15 Khoa kỹ thuật ô tô Kỹ sư cơ khí x x (dạy bằng Trung và Anh) Kỹ sưự điện và kỹ thuật vật lý nhiệt x x Kỹ thuật xe x x 16 Khoa kỹ thuật công nghiệp Khoa học quản lý và kỹ thuật x x (dạy bằng Trung và Anh) Kỹ thuật hậu cần x x (dạy bằng Trung và Anh) Thạc sĩ quản lý kỹ thuật x x (dạy bằng Trung và Anh) 22 Khoa kỹ thuật điện Kỹ thuật điện x x 23 Khoa kỹ thuật điện tử Khoa học và Công nghệ điện tử x x Kỹ thuật thông tin và truyền thông x x 24 Khoa khoa học và Công nghệ máy tính Khoa học và Công nghệ máy tính x x (dạy bằng Trung và Anh) Công nghệ máy tính x x (dạy bằng Trung và Anh) 25 Khoa tự động hóa Khoa học và kỹ thuật điều khiển x x Kỹ thuật điều khiển x x (dạy bằng Trung và Anh) 26 Khoa vi điện tử và điện tử nano Khoa học và công nghệ điện tử x (dạy bằng Trung và Anh) Kỹ thuật mạch tích hợp x 31 Trường khoa học hàng không vũ trụ Cơ học x x Kỹ thuật điện và kỹ thuật vật lý nhiệt x x Khoa học và Công nghệ Hàng không và Vũ Trụ x x 32 Khoa học Vật lý kỹ thuât Vật lý x x Khoa học và công nghệ hạt nhân x x Khoa học và kỹ thuật an toàn x x Năng lượng hạt nhân và kỹ thuật công nghệ hạt nhân x (dạy bằng Trung và Anh) 34 Khoa kỹ thuật hóa học Tài liệu khoa học và kỹ thuật x x Kỹ thuật và công nghệ hóa học x x 35 Trường khoa học vật liệu và kỹ thuật Tài liệu khoa học và kỹ thuật x x Khoa học và công nghệ hạt nhân x Kỹ thuật vật liệu x 42 Khoa khoa học Toán học Toán học x Số liệu thống kê x 43 Khoa vật lý Vật lý x Vật lý thiên văn x 44 Khoa hóa Hóa học X 45 Trường khoa học đời sống Sinh học x 46 Khoa khoa học và hệ thống trái đất Sinh thái học x 47 Viện khoa học thông tin liên ngành Vật lý x Khoa học và Công nghệ máy tính x x 51 Trường kinh tế và quản lý Kinh tế học lý thuyết x Kinh tế ứng dụng x Khoa học quản lý và kỹ thuật x x Quản trị kinh doanh x x Thạc sĩ tài chính x Thạc sĩ quản trị kinh doanh x x (dạy bằng Trung và Anh) Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp x 59 Trường chính sách công và quản lý Hành chính công x x Thạc sĩ quản trị công x x (dạy bằng Trung và Anh) 60 Trường tài chính PBC Thạc sĩ tài chính x Thạc sĩ quản trị kinh doanh x 66 Luật Khoa học Luật x x 67 Trường báo chí và truyền thông Báo chí và truyền thông x x Thạc sĩ báo chí và truyền thông x (dạy bằng Trung và Anh) 68 Chủ nghĩa Mác Lý thuyết của chủ nghĩa Mác x x 69 Trường nhân văn Triết học x x Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc x x Ngoại ngữ và văn học x x Lịch sử Trung Quốc x x Lịch sử thế giới x x Lịch sử Khoa học và Công nghệ x 70 Trường Khoa học xã hội Triết học x x Kinh tế học lý thuyết x x Chính trị x x (dạy bằng Trung và Anh) Xã hội học x x Tâm lý học x Giáo dục thể chất và khoa học thể thao x x Thạc sĩ khoa học giáo dục thể chất x Lịch sử Khoa học và Công nghệ x 80 Học viện nghệ thuật và thiết kế Lý thuyết nghệ thuật x x Mỹ nghệ x x Thiết kế x x 97 Đại học Thanh Hoa Vấn đề toàn câu x (dạy bằng Trung và Anh) 101 Viện công nghệ hạt nhân và năng lượng mới Tài liệu khoa học và kỹ thuật x x Kỹ thuật và công nghệ hóa học x x Khoa học và công nghệ hạt nhân x x Khoa học và kỹ thuật môi trường x x 103 Viện giáo dục Giáo dục x x (dạy bằng Trung và Anh) Hành chính công x x (dạy bằng Trung và Anh) 400 Trường y Sinh học x Kỹ thuật y sinh x x Y học lâm sàng x x Thạc sĩ y học x Thạc sĩ y tế công cộng x (dạy bằng Trung và Anh) 402 Khoa khoa học Dược phẩm Sinh học x 410 Trường phần mềm Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm x Kỹ thuật phần mềm x x 600 Viện Thanh Hoa – UC Berkeley  Thâm Quyến Khoa học môi trường và công nghệ năng lượng mới x x (dạy bằng Trung và Anh) Khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin x x (dạy bằng Trung và Anh) Y học chính xác và chăm sóc sức khỏe x x (dạy bằng Trung và Anh) 601 Viện đổi mới toàn cầu Khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin x Y học chính xác và chăm sóc sức khỏe x

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Văn hóa Trung Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button